Home

  Jaarverslag 2016

  Juridische zaken

  De KNLTB biedt een compleet pakket juridische dienstverlening aan, waarop elke tennisvereniging een beroep kan doen. Juridische kennis, modelovereenkomsten, eventuele aanspraak op collectieve verzekeringen, het beoordelen van dossiers, contracten of andere juridische documenten, de bond kan de clubs op al deze vlakken adequaat ondersteunen. En natuurlijk behoeft de KNLTB zelf ook de nodige juridische expertise. Een team van drie juristen neemt deze taken voor zijn rekening.

  Juridische ondersteuning verenigingen

  Een belangrijk deel van de juridische dienstverlening is gericht op preventie; goede voorlichting en passende hulpmiddelen om problemen te voorkomen. En over het algemeen leidt dit tot grote tevredenheid bij de verenigingen. Onderzoek leverde een ruime 8 op als waarderingscijfer voor de juridische dienstverlening vanuit de KNLTB. In 2016 bestond de juridische ondersteuning uit 330 juridische adviezen aan besturen van aangesloten tennisverenigingen. De eerstelijns adviezen zijn overigens gratis voor KNLTB-tennisverenigingen. De volgende rechtsgebieden kwamen in 2016 aan de orde:

  Verenigingsrecht: 124
  Privaatrecht: 61
  Arbeidsrecht: 57
  Huurrecht: 32
  Privacy: 11
  Aansprakelijkheid: 9
  Verzekeringen:7
  Auteursrecht: 7
  Overige: 22

  Verenigingen kunnen juridische vragen of problemen mailen naar juridischezaken@knltb.nl of contact opnemen met de accountmanager van hun regio.

   

  Bedrijfsjuridische ondersteuning

  In 2016 is door de afdeling Juridische Zaken/Bestuurlijke Zaken aan alle afdelingen van de KNLTB ondersteuning geboden bij juridische aangelegenheden. De ondersteuning betrof zowel antwoord op relatief eenvoudige vragen als grote projecten en contracten, zoals op het vlak van ICT, privacy, het Nationaal Tennis Centrum, de KNLTB-reglementen en sponsoring.

   

  Integriteit

  Integriteit is doorlopend een belangrijk thema voor de KNLTB. En juist omdat de KNLTB integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel heeft staan, neemt de bond een voortrekkersrol op zich bij de aanpak van belangrijke integriteitskwesties zoals wangedrag op en om de baan, matchfixing, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en doping. Samen met zowel leden als niet-leden die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij de tennissport, is de KNLTB verantwoordelijk voor een integere tennissport in Nederland en de integriteit van de gehele KNLTB-tennisgemeenschap. Om ervoor te zorgen dat al die betrokkenen daarbij dezelfde uitgangspunten hanteren en dezelfde wegen bewandelen, is binnen de KNLTB het project Fair Play opgezet. Uitgangspunt is een zoveel mogelijk integrale en uniforme aanpak voor alle doelgroepen en alle misdragingen, gebaseerd op de drie pijlers preventie, detectie en correctie. 

  Sinds januari 2016 wordt daadwerkelijk volgens het nieuwe systeem gewerkt en zijn alle doelgroepen binnen het tennis op de hoogte gesteld. Er is een informatiepakket voor verenigingen opgesteld over Fair Play, de website is ingericht, en er zijn nieuwsbrieven, een explanimation, infographics en video’s gemaakt voor meer uitleg en toelichting. Met het oog op preventie is ook voorlichting gegeven aan specifieke doelgroepen om voldoende bewustwording te creëren. Er is in 2016 veel ingezet op preventie, zo zijn ook alle gedragscodes verspreid richting de betreffende doelgroepen. 

  Naast de focus op preventie, is sinds de het begin van de nieuwe aanpak in januari 2016 ook een geheel nieuw systeem van beoordeling en afhandeling van concrete gevallen op het gebied van integriteit gestart. Meldingen komen, al dan niet anoniem, binnen bij de Compliance Officer en er kan gepraat worden met vertrouwenspersonen. Indien een misdraging voorkomt, neemt de KNLTB zijn verantwoordelijkheid via het eigen tuchtrechten waar nodig door nauw samen te werken met andere instanties zoals politie en justitie. Vanaf 2016 stelt de KNLTB ook een jaarverslag op, specifiek over het aantal ontvangen meldingen en het aantal schikkingen en tuchtzaken. 

  Bekijk hier het Jaarverslag Fair Play

   

   

  Matchfixing

  Matchfixing vormt een ernstige bedreiging voor de tennissport. Het inlaten met matchfixing op wat voor manier dan ook gaat in tegen een eerlijke sportbeoefening en keurt de KNLTB ten zeerste af. Ieder geval van matchfixing is er één te veel. Het voorkomen en bestrijden van matchfixing is dan ook een prioriteit voor de KNLTB, in samenwerking met de Tennis Integrity Unit (TIU). De KNLTB is daarom ook nauw betrokken bij diverse initiatieven, waaronder het platform Matchfixing. 

  De KNLTB is er van overtuigd dat matchfixing alleen effectief bestreden kan worden  door intensieve samenwerking tussen alle nationale en internationale stakeholders. De KNLTB heeft dan ook regelmatig en nauw contact met diverse partijen zoals politie en justitie, NOC*NSF, andere sportbonden en de TIU.

  De KNLTB stelt zelf alles in het werk om matchfixing te voorkomen. Zo verzorgt de bond (persoonlijke) voorlichting aan officials, topjeugd, ouders van topjeugd, organisatoren van toernooien in Nederland en topspelers. Naast voorlichting over  o.a. (de gevaren van) matchfixing,  is er voor de toptennissers een bindende  gedragscode, waarin onder meer staat dat ze zich niet inlaten met matchfixing. Daarnaast zijn alle spelers met een IPIN (International Player Identification Number) gebonden aan de regelgeving van de TIU. 

  Voor de concrete tuchtzaken in het kader van matchfixing kan de website van de TIU geraadpleegd worden. Daar is een jaarverslag 2016 gepubliceerd.