Home

    Jaarverslag 2016

    Samenwerking met NOC*NSF

    De KNLTB meent dat de positie als grote sportbond in Nederland gepaard gaat met een zekere verantwoordelijkheid. De KNLTB neemt die verantwoordelijkheid, door met een aantal andere grote sportbonden een voortrekkersrol te vervullen in de Nederlandse sport. De kennis en expertise van de KNLTB wordt beschikbaar gesteld in overlegvormen van de sportkoepel NOC*NSF, zoals commissies, werkgroepen en in de projectuitvoering.

    Vanuit de KNLTB neemt Algemeen Directeur Erik Poel deel aan het Bondsdirecteurenoverleg, het Klankbordoverleg Directeuren, de werkgroep Lotto-financiering en de Adviesgroep Sportparticipatie. Theo de Vaal, vervult een rol in de Stuurgroep Veiliger Sportklimaat en zit samen met Coördinator Accommodatieadvies Leon van Leeuwen in het Strategisch Overleg Accommodaties. Voorzitter van de KNLTB, Rolf Thung, participeert namens de KNLTB in de Stuurgroep Sport en Integriteit van NOC*NSF. Cees Varossieau, penningmeester van de KNLTB tot juni 2016, is voorzitter van de Financiële Commissie van NOC*NSF. Rosalie Tamminga, manager Bestuurlijke Zaken / Compliance participeert vanuit de KNLTB in het Strategisch Platform Matchfixing en het Signalenoverleg Sportfraude. Verder is de KNLTB ook betrokken bij het project Gezonde Sportkantine. Matthea Kwint, manager Ledenservice en Projecten, is hiervan namens vijf sportbonden en NOC*NSF projectleider.