Home

  Jaarverslag 2016

  Personeel en Organisatie

  Personele bezetting en organisatie

  In 2016 is er volop gewerkt aan een aantal verbeteringen in onze werkorganisatie. Zo zijn er  in 2016 drie grote trajecten gerealiseerd: KNLTB 3.0 Toptennis, KNLTB 4.0 en Accountmanagers. Verder werd op het gebied van digitalisering ook dit jaar enkele belangrijke doelen gerealiseerd. Met uitbreiding van de digitale medewerkersportal in 2016 werd een belangrijke stap gezet richting de zogenoemde ‘paperless office’.

  Organisatie, personele bezetting

  De organisatorische wijzigingen onder de noemer KNLTB 3.0 Toptennis zijn afgerond. Met  deze veranderingen wordt de hele talentontwikkeling centraal vanuit één Technische Staf aangestuurd en gerealiseerd. Ook de prestatiemanagers die sturing geven aan de gecertificeerde scholen, zijn onderdeel van deze Technische Staf. 

  Een tweede belangrijke wijziging is de doorvoering van KNLTB 4.0, een plan dat in 2016 voor veel afdelingen gevolgen heeft gehad. Het betrof deels personeelsreductie (onder meer bij facilitaire dienst), maar ook werd de aansturing geprofessionaliseerd en werden afdelingen samengevoegd, zoals de afdeling Toptennis en de afdeling Beroepsopleidingen tot de afdeling Toptennis/Tennisleraren. 

   

  Vergroten vaardigheden personeel

  In het kader van de professionalisering is in 2016 een bedrag van € 57.000,-- besteed aan opleidingen voor het personeel. De nadruk lag daarbij op het verbeteren van zowel sociale als commerciële vaardigheden. 

   

  Ziekteverzuim

  Het ziekteverzuimpercentage exclusief zwangerschappen is in 2016 met ongeveer 1% gestegen naar 3,53% gemiddeld. Dat cijfer is lager dan het landelijk gemiddelde (CBS 3.9% in 2015). 

   

  HR-digitaal

  In het kader van de digitalisering van de HR-processen is in samenwerking met AFAS-software de medewerkersportal uitgebreid. In de portal zijn alle gegevens van de medewerker voor de medewerker en de manager digitaal inzichtelijk. Daarnaast wordt de portal actief gebruikt voor digitaal verlof aanvragen, declareren van reis-/onkosten en verstrekken van de salarisstrook/jaaropgave. De portal wordt sinds  2016 ook gebruikt voor het werkproces van goedkeuring van alle binnengekomen nota’s en verwerking in de boekhouding. Deze digitalisering is het begin van een ‘paperless office’. 

  De gesprekscyclus waarin op vaste  momenten wordt stilgestaan bij de (werk)resultaten en de ontwikkeling van de collega’s, wordt ook digitaal ondersteund. In 2016 waren de gebruikerservaringen van dit systeem, gekoppeld aan Afas-software en ontwikkeld door TalentExcellence, wederom positief.

  In 2016 is de adviesaanvraag voor  het te realiseren Nationaal Tenniscentrum voorgelegd aan de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft na overleg over een sociaal plan een positief advies afgegeven. Afhankelijk van het verdere verloop van de gemeentelijke besluitvorming, zal rond medio 2017 het sociaal plan met de medewerkers worden gedeeld. Dit maakt dat medewerkers weten waar ze aan toe zijn en onder welke voorwaarden werkplekken vanuit Amersfoort en Almere eind 2018 verhuizen naar Amstelveen. 

   

  CAO Sport

  Voor 2016 was de CAO Sport van toepassing, waarin per 1 januari 2016 een loonsverhoging van 1,15% was opgenomen.

   

  Aantal personeelsleden

  Het aantal personeelsleden van de KNLTB kent een dalende trend. Op 31 december 2016 waren er 81 personeelsleden in dienst van de KNLTB (71,46 fte). Voor 2016 was er in totaal 84,33 fte begroot voor personeel en inleenkrachten. De bezetting ligt lager doordat verschillende vacatures en inleenkrachten niet meegenomen worden bij de bepaling van het aantal personeelsleden dat in december in dienst is. 

  Onderstaande schema´s geven inzicht in de verhoudingen parttime/fulltime en de leeftijdsopbouw in de afgelopen jaren (exclusief stagiaires).